4. Sınıflar 1. Ünite, In the ClassroomCircle:            Daire içine almak

Come in: İçeri gel

Dice: Zar

Drink:            içmek

Eat: Yemek yemek

Find: bulmak

Late:   Geç

Missing: Eksik, kayıp

Need: ihtiyaç duymak

Open: Açık

Order:            Sıraya koymak

Permission: izin

Please: Lütfen

Prepare: hazırlamak

Puppet: Kukla

Request: istek

Right now: Şimdi

Rules: kurallar

Sit: oturmak

Sure: Elbette

Use: kullanmak

Window: pencere

  

NUMBERS (SAYILAR)

Zero :   Sfır                 

One     :Bir                 

Two     :İki                 

Three   :Üç                 

Four     :Dört               

Five     :Beş                

Six       :Altı                

Seven  :Yedi              

Eight    :Sekiz             

Nine    :Dokuz                       

Ten      :On                 

Eleven             :Onbir             

Twelve            :Oniki             

Thirteen           :Onüç             

Fourteen          :Ondört           

Fifteen             :Onbeş            

Sixteen            :Onaltı            

Seventeen        :Onyedi

Eighteen          :Onsekiz         

Nineteen          :Ondokuz       

Twenty            :Yirmi                        

Thirty              :Otuz              

Forty               :Kırk               

Fifty                :Elli                

Sixty                :Altmış           

Seventy           :Yetmiş                      

Eighty              :Seksen                      

Ninety             :Doksan                     

A/one hundred            :Yüz